Mẫu đơn khiếu nại về phân biệt đối xử đối với người không phải là nhân viên

Nếu bạn tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, giới tính hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình hoặc hoạt động của GPA, bạn có thể nộp đơn khiếu nại trong thời gian luật pháp quy định. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Thủ tục khiếu nại/khiếu nại về phân biệt đối xử đối với người không phải là nhân viên của GPA ” hoặc liên hệ với Điều phối viên không phân biệt đối xử được xác định bên dưới.

Bất kỳ cá nhân nào nộp đơn khiếu nại hoặc làm chứng, hỗ trợ hoặc tham gia vào cuộc điều tra, tố tụng hoặc điều trần không phân biệt đối xử đều không bị Bộ đe dọa hoặc trả thù vì mục đích can thiệp vào bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào được đảm bảo bởi Bộ Đạo luật Dân quyền năm 1964, Mục 504 hoặc bất kỳ đạo luật dân quyền nào khác.

     Thêm mới