Nhà tuyển dụng cơ hội bình đẳng

Bản dịch ngôn ngữ tại chỗ được cung cấp bởi Language Line Services, LLC.

Cơ quan quản lý cảng Georgia là một Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng, và chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền, đảng phái chính trị hoặc các yếu tố không xứng đáng khác không phải là việc xem xét việc làm, thăng chức, thuyên chuyển, giáng chức, đối xử trong công việc, trả lương hoặc bồi thường, phúc lợi, đào tạo, kỷ luật, sa thải hoặc chấm dứt khác. Giám đốc Nhân sự được chỉ định là Người quản lý Cơ hội Việc làm Bình đẳng.

Đối với các khiếu nại phân biệt đối xử không phải nhân viên, vui lòng xem các thủ tục khiếu nại bên dưới.

Thủ tục không phân biệt đối xử

Mẫu đơn khiếu nại không phân biệt đối xử